Τι είναι ο Ελευθεροτεκτονισμός

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μια από τις παλαιότερες στον κόσμο ανθρωποκεντρικές αδελφότητες φιλοσοφικής έρευνας και κοινωνικής δράσης ταυτόχρονα. Στο παρόν παρουσιάζεται ο Ελευθεροτεκτονισμός, όπως ασκείται από τις Στοές που λειτουργούν κάτω από τη σκέπη της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος του Αρχαίου και Αποδεδεγμένου Σκωτικού Τύπου, ώστε να διαλυθούν οι τυχόν παρεξηγήσεις ή ακόμα και οι μύθοι που κυκλοφορούν γύρω από το θέμα. Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι μια παγκοσμίου ενδιαφέροντος αδελφότητα ανδρών, που τους απασχολούν ιδιαίτερα οι ηθικές και πνευματικές αξίες σε φιλοσοφική, αλλά και σε εφαρμοσμένη έκφραση. Τα μέλη του διδάσκονται τις αρχές του μέσα από μια σειρά ψυχοδραματικών αναπαραστάσεων, που ακολουθούν παλαιούς και δοκιμασμένους, ασφαλείς κι απόλυτα θεμιτούς τύπους και χρησιμοποιούν τις συνήθειες και τα εργαλεία των αρχαίων οικοδόμων ως συμβολικά μέσα, ελεύθερα κι αέναα εξελισσόμενης σημασίας.

 Τα ουσιαστικά προσόντα για τα μέλη.

Τα ουσιαστικά προσόντα για να γίνει κανείς δεκτός και να παραμείνει μέλος Ελευθεροτεκτονικής Στοάς είναι αφ’ ενός ή πίστη στην ύπαρξη της Δημιουργός Αρχής (Μεγάλος Αρχιτέκτονας του Σύμπαντος) και αφετέρου στην αθανασία της ψυχής, ως τον ελάχιστο κοινό τόπο αναφοράς κι αληθείας, που μπορεί να αποτελέσει έρεισμα για την ανάπτυξη ενός ηθικού τρόπου ζωής και την πνευματική αναζήτηση. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε χρηστοήθεις άνδρες οποιασδήποτε φυλής κι εθνικότητας, θρησκείας ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και επαγγέλματος, που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, δεν είναι ανεπάγγελτοι και ποινικά ή συναλλακτικά μεμπτοί και έχουν καλή φήμη, ως έκφραση της συναίσθησης της τιμής, από την οποία πρέπει να εμφορούνται.

 Οι Τρεις Μεγάλες Αρχές.

Από πολύ παλιά οι Ελευθεροτέκτονες έχουν ενστερνισθεί και εφαρμόζουν τρεις μεγάλες αρχές:

  1. Αδελφική αγάπη προς όλους. Κάθε αληθινός Ελευθεροτέκτονας δείχνει ανοχή και σεβασμό στις ιδέες των άλλων και συμπεριφέρεται με καλοσύνη και κατανόηση απέναντι σε όλους τους συνανθρώπους του.
  2. Φιλανθρωπία. Οι Ελευθεροτέκτονες διδάσκονται την ανθρωποκεντρική αντίληψη του καθήκοντος του ατόμου, την άσκηση αυτού χάριν της Ελευθερίας, Ισότητας και Δικαιοσύνης και την άσκηση της συνετής αγαθοεργίας, ενδιαφερόμενοι για το καλό της ολότητας, τόσο με την ελεημοσύνη, όσο και με και με την όλη δραστηριότητά τους ως άτομα και τις εθελοντικές τους προσπάθειες υποστήριξης οποιουδήποτε ευαγή σκοπού, που αποβλέπει στην ειρηνική και βαθμιαία ανύψωση και βελτίωση ατόμων και κοινωνιών.
  3. Αλήθεια. Οι Ελευθεροτέκτονες αναζητούν την αλήθεια και ερευνούν για την ανεύρεσή της απεριόριστα, εφαρμόζοντας υψηλά ηθικά κριτήρια, τα οποία προσπαθούν να πραγματώσουν μέσα στην ίδια τη ζωή τους, με την έμπρακτη άσκηση του αγαθού, που πηγάζει από το εσώτερο είναι του ανθρώπου και αναζητεί την έκφρασή του. Οι Ελευθεροτέκτονες πιστεύουν ότι εφαρμόζοντας τις αρχές αυτές μπορούν να επιτύχουν ανώτερα επίπεδα ποιότητας ζωής για τους ίδιους και τους γύρω τους κατ’ αρχήν, για όλη την ανθρωπότητα εντέλει.

 Σεβασμός προς τον Νόμο.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός, ως απόλυτα νόμιμη κοινωνική οργάνωση, απαιτεί από τα μέλη του, αλλά και προβάλλει ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενεργού συμμετοχής τους σε αυτόν, απόλυτο σεβασμό προς τους νόμους της χώρας στην οποία ζουν και εργάζονται και κατόπιν προς τις καταστατικές αρχές του, που άλλωστε τελούν πάντοτε υπό τον έλεγχο της Γ.Σ. των μελών αυτού και της καταγεγραμμένης παράδοσης.

Αρχές.

Οι αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού όχι μόνον δεν έρχονται σε αντίθεση προς τα καθήκοντα των μελών του ως πολιτών και κοινωνικών όντων, τόσο στην εργασία και την οικογένειά τους, όσο και στη δημόσια και ιδιωτική ζωή τους, αλλά αντίθετα, τους στηρίζουν στην εκπλήρωση των δημόσιων και ιδιωτικών υποχρεώσεων, που ο καθένας έχει αναλάβει.

 Κακή Χρήση της ιδιότητας του μέλους.

Ο Ελευθεροτέκτονας σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί την ιδιότητα του για να προωθήσει προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα, δικά του ή ξένα. Κάθε τέτοια πρακτική καταδικάζεται απόλυτα και είναι αντίθετη προς τις βασικές αρχές του Ελευθεροτεκτονισμού. Το σημείο αυτό τονίζεται επανειλημμένα, άμεσα ή έμμεσα, αλλά πάντοτε με σαφήνεια, από τα πρώτα κιόλας βήματα του Ελευθεροτέκτονα, ώστε αυτός να μην μπορεί ποτέ να ισχυρισθεί ότι δεν το γνωρίζει. Ο Ελευθεροτέκτονας που παραβιάζει τον κανόνα αυτό, υπόκειται σε προσωρινή ή και οριστική αποβολή από τις τεκτονικές δραστηριότητες.

 Η οικογένεια-κοινωνικά καθήκοντα.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός σε καμιά περίπτωση δεν θα επέτρεπε να προκληθεί βλάβη σε βάρος της οικογένειας ή των φιλικών σχέσεων οποιουδήποτε προσώπου, αφαιρώντας από αυτόν υπερβολικά πολύ χρόνο ή χρήμα, ή εξωθώντας τον να ενεργήσει με τρόπο αντίθετο προς τα καλώς εννοούμενα συμφέροντά του.

 Το καθήκον του Ελευθεροτέκτονα ως πολίτη.

Το καθήκον του Ελευθεροτέκτονα ως ενεργού πολίτη (κι έντιμου, όσο και δίκαιου ατόμου-ανθρώπου) πάντοτε υπερισχύει της οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς άλλους Ελευθεροτέκτονες. Κάθε προσπάθεια συγκάλυψης ανέντιμης ή παράνομης ενέργειας άλλου Ελευθεροτέκτονα ή απόπειρα άδικης εύνοιας, ή αδιαφορία για το κοινωνικό γίγνεσθαι και το φυσικό περιβάλλον, έρχεται σε ευθεία αντίθεση προς το πρωταρχικό αυτό καθήκον. Παράλληλα προβάλλεται ως υπέρτατο χρέος του πολίτη η πίστη προς την πατρίδα και τα ιδεώδη της και η προστασία των θεσμών της.

 Προσωπικά ή επαγγελματικά θέματα.

Ο Ελευθεροτεκτονισμός, με βάση τις αρχές που ήδη αναφέρθηκαν, και ιδιαίτερα μάλιστα στη χώρα μας η Μεγάλη Στοά, ουδέποτε δημιούργησε και σε καμιά περίπτωση δεν σκοπεύει να δημιουργήσει, ούτε καλλιεργεί, άμεσα ή έμμεσα, καταστάσεις «μασονικής» επιρροής, με σκοπό, μέσα στον οποιοδήποτε πολιτικό, επαγγελματικό, επιχειρηματικό ή άλλο κοινωνικό τομέα, να ευνοηθούν οι οποιοδήποτε ημέτεροι σε βάρος άλλων ατόμων ή ομάδων ατόμων μη σχετιζομένων προς την Τεκτονική Αδελφότητα. Αντίθετα, διακηρύσσει ότι κάτι τέτοιο θα αποτελούσε κατάφωρη παραβίαση των αρχών του Ελευθεροτεκτονισμού και στην παρούσα περίπτωση η Μεγάλη Στοά θα αντιμετώπιζε μια τέτοια κατάσταση με μεγάλη αυστηρότητα.

 Μυστικότητα.

  1. Ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι μυστική εταιρεία, αλλά προοδευτική οργάνωση, κοινωνικοφιλοσοφική-ερευνητική και αγαθοεργός.
  2. Όπως πολλές άλλες οργανώσεις και μέσα στα πλαίσια των καλώς εννοούμενων δικαιωμάτων του πολίτη σε μια δημοκρατική κοινωνία, θεωρεί ορισμένα από τα εσωτερικά του πράγματα ως εσωτερικές υποθέσεις που αφορούν μόνο τα μέλη του, πού όμως μπορεί να γίνει κάθε ένας που πληροί τις παραπάνω προυποθέσεις. Οι δε συνεδρίες του, λογικά (κι όπως σε κάθε ιδιωτικού χαρακτήρα ένωση ανθρώπων συνηθίζεται) αφορούν μόνο τα μέλη του, εκτός από τις εορταστικές συνεδριάσεις του που είναι δημόσιες.
  3. Δεν υπάρχουν μυστικά σε σχέση με τους σκοπούς και τις αρχές του. Οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να προμηθευτεί αντίτυπο των καταστατικών διατάξεων και κανονισμών του (άλλωστε τα βιβλιοπωλεία, παλαιοπωλεία και βιβλιοθήκες βρίθουν από σχετικά συγγράμματα και τα θεσμικά του, όσο και λειτουργικά του κείμενα).
  4. Τα μυστικά του ελευθεροτεκτονισμού σχετίζονται με τους παραδοσιακούς τρόπους «τυπικής αναγνώρισης» των μελών του, που παραμένουν αναλλοίωτοι (και συμβολικοί) από χρόνου αμνημόνευτου και δεν περιέχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αθέμιτα μηνύματα.
  5. Τα περισσότερα θέματα που σχετίζονται με τον ελευθεροτεκτονισμό, μπορούν άνετα να συζητηθούν ακόμα και σε μια συνηθισμένη καθημερινή συζήτηση (μόνο που οι άνθρωποι σήμερα, δυστυχώς, ελάχιστα θα ενδιαφερθούν να κάνουν τέτοιες συζητήσεις, αφού δεν αφορούν σε υλιστική ή ηδονιστική ή ναρκισσιστική κι εγωιστική θεώρηση της ζωής).
  6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε έρευνας που γίνεται για λόγους σοβαρούς και αξιοπρεπείς, οι ελευθεροτέκτονες όχι μόνο είναι ελεύθεροι να αποκαλύπτουν την ιδιότητά τους, αλλά όσοι κι όταν το θελήσουν, το κάνουν με αίσθήμα υπερηφάνειας.

 Ελευθεροτεκτονισμός και πολιτική.

Ο ελευθεροτεκτονισμός δεν είναι πολιτική οργάνωση και κάθε συζήτηση επί δογματικών πολιτικών (όπως και θρησκευτικών) θεμάτων κατά τις συνεδρίες του είναι απαγορευμένη.

 Συμπέρασμα

Ο κύριος κοινωνικός στόχος του ελευθεροτεκτονισμού είναι η συνεχής προσπάθεια για αυτοβελτίωση και η συλλογική δράση για την ειρηνική και βαθμιαία αναβάθμιση ατόμων και κοινωνιών. Ως υπέρτατα αγαθά ο ελευθεροτεκτονισμός θεωρεί την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και λόγου και επομένως αποδοκιμάζει κάθε ενέργεια, μέσον και σύστημα που δημιουργεί ή ευνοεί καταστάσεις αντίθετες προς αυτά, ενώ προβάλλει το χρέος του καθένα και της κοινωνίας για την υπεράσπιση παντός αδικουμένου ή καταπιεζομένου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here